ارتودنسی دیمون


با پیشرفت فناوری و روی کار آمدن سیستمهای نوین ارتودنسی ثابت (مانند Damon)، کاربرد الاستیک ها محدود و نیروهای وارده به دندانها در سطح فیزیولوژیک و مطلوب حفظ شده است. این تغییر به نوبه خود راحتی و رضایت بیشتر بیماران ارتودنسی را به ارمغان آورده است. از طرفی در سیستمهای جدید، تطابق سطح زیرین براکتها با دندان بهتر شده و میزان جدا شدن براکتها کاهش یافته است؛ این بدین معناست که طول دوره درمان هم نسبت به سابق کاهش یافته است. با پیشرفت فناوری و روی کار آمدن سیستمهای نوین ارتودنسی ثابت

ارتودنسی نامرئی


با پيشرفت سريع علوم مختلف ،در رشته ارتودنسی نيز تحولی از نظر مواد و وسايل رخ داده است. با توجه به طولانی بودن زمان درمانهای ارتودنسی يکی از جنبه هايی که همواره در درمانهای ارتودنسی مد نظر بيماران است ،استفاده از روشهایی است که ديده نشود.همچنين چون امروزه اين درمانها در هر سنی ممکن می باشد تقاضای بيماران برای درمانهای نامرئی رشد قابل توجهی داشته است. متاسفانه همانند ساير عرصه هایی که تقاضای بالا همراه با سودآوری قابل توجه در آنها برای برخی افراد و شرکتها وجود دارد

ارتودنسی متحرک


منظور از ارتودنسی با دستگاه متحرک این است که بیمار می تواند دستگاه ارتودنسی را از دهان خارج کند. ارتودنسی متحرک شامل دو دسته ی کلی می شود یک گروه عبارتند از پلاک های متحرک ساده برای حرکات جزئی دندانی و گروه دیگر شامل پلاک متحرکی که برای رفع ناهنجاری های فکی مانند عقب بودن فک پایین یا بالا به کار می رود. این نوع درمان کاملاً به همکاری بیمار بستگی دارد. هدف اوليه از اين درمان اصلاح روابط، موقعيت و اندازه ی فکين می باشد. پلاک ها ممکن است تک فکی و يا دو فکی(روی هر دو فک بالا و پايين) باشد.

ارتودنسی ثابت


منظور از ارتودنسی ثابت این است که بیمار نمی تواند دستگاه ارتودنسی را از دهان خارج نماید. در دستگاه ارتودنسی ثابت اجزا به صورت نگین هایی برروی دندان چسبانده شده و ثابت می گردند. این نگین ها اصطلاحاً براکت نام دارند و يک سيم از بين اين براکتها گذرانده می شود که با کش های ظريفی که به دور براکت ها انداخته می شود(و می توانند رنگی باشند) در جای خود ثابت می شوند. اين کشها هر جلسه تعويض می شوند ولی سيم ها ممکن است هر جلسه عوض نشود و براکت ها هم که تا پايان درمان باقی می مانند.

۲۷۷ بازدید از آغاز , ۱ بازدید در امروز

۱۳ بهمن ۱۳۹۶

Application of elastics and casts in orthodontics

Application of elastics and casts in orthodontics Orthodontic elastics consist of cushions, which make it a force between the jaw teeth and mandibular teeth. These cages are attached to the mandibular teeth from maxillary teeth. Elastic cuffs should be replaced every day to make orthodontic results satisfactory because they lose their strength after a while. Elastic cushions, if attached incorrectly, result in a photograph, so they need to be carefully connected. Orthodontic elastic cords should not be placed against intense […]
۱۳ بهمن ۱۳۹۶

What is Orthodontics?

What is Orthodontics? It is evident that the teeth of a person, in addition to being healthy, should be beautiful to have a beautiful smile. Some people have irregular teeth and this malnutrition must be resolved so that they can have good social activities and can communicate properly with others. Orthodontics is one of the ways to tighten your teeth. Orthodontics has a variety of types, including fixed orthodontics, moving orthodontics, invisible or linguistic orthodontics, functional orthodontics, and ceramic orthodontics. […]
۱۳ بهمن ۱۳۹۶

Oral hygiene with orthodontics

Oral hygiene with orthodontics When an orthodontist performs, he or she should care more about the health of his mouth and teeth. In the event of orthodontics, food is stuck between wires and orthodontic plugs while eating, so it requires more cleaning. Oral Health After eating, these people should not brush their teeth with dental floss that contains fluoride. You should also wash your teeth with a fluoride gel before bedtime. Dental floss and the use of tools that clean […]
۱۳ بهمن ۱۳۹۶

What age is orthodontic treatment?

This is an issue most Orthodontists are familiar with. What is certain is that the answer to this question will be different and will directly relate to the type of anomaly or malocclusion. My goal will never be to enter this topic, and it does not cover this patience, and almost all colleagues are familiar with it, since in the reference books and numerous articles about it, enough is discussed. What made me choose this title is the treatment of […]
پرسش و پاسخ

دکتر سید امین همایونی

گفتگوی تلگرامی خروج