هزینه ارتودنسی

هزينه ارتودنسی بستگی به ميزان مشکل و نوع درمان دارد. در صورتيکه درمان های مرحله اول با پلاک های متحرک انجام شود هزينه درمان کمتر خواهد بود، البته بسته به شدت مشکل و تعداد پلاک های مورد استفاده مقداری اين هزينه متغير خواهد بود. 30 درصد اين هزينه در ابتدا پرداخت شده و مابقی طی دوره درمان تسويه می شود. البته در اکثر موارد درمان های فاز اول بيش از اين مدت (گاها تا 2 سال) طول می کشد(چون تا رويش تمام دندان های دائمی بايد بيمار تحت کنترل بوده و اقدامات لازم انجام شود) که ديگر نياز به پرداخت هزينه اضافی در اين مرحله از درمان نمی باشد.
پس از رويش تمام دندان های دائمی درمان های مرحله دوم که همان درمان های ثابت ارتودنسی است انجام می شود. البته در صورتيکه افراد در سنين بالاتر مراجعه کرده باشند مستقيما وارد اين مرحله از درمان می شوند. درمان های ثابت ارتودنسی حدود 18 تا 24 ماه طول کشيده و هزينه های بالاتری نسبت به درمان های متحرک دارند. در اين درمان ها نيز 30 درصد هزينه در ابتدا و مابقی به صورت اقساط پرداخت می شود. در صورت انجام درمان های ارتودنسی نامرئی با براکت های سراميکی مقداری هزينه درمان ارتودنسی ثابت افزايش خواهد يافت.
در بيمارانی که نياز به درمان ارتودنسی همراه با جراحی فک دارند مقداری هزينه درمان ارتودنسی چون در دو مرحله قبل و بعد از درمان انجام می شود بيشتر خواهد بود و هزينه درمان جراحی که توسط جراح فک و صورت انجام می شود ارتباطی به هزينه های ارتودنسی نخواهد داشت.

هزینه ارتودنسی